YAYIN  : 10.05.2008 Tarih ve 26872 Sayılı Resmi Gazete

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TASLAK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) İşletme: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesini,
ç) İşletme Müdürü: Döner Sermaye İşletmesinin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: İşletme  Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar
             Faaliyet alanları
             MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak,
b) Laboratuar, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir, basım, yayın, cilt ve üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yürütmek,
c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmetler ile canlı materyal, tarımsal ürün, diğer mallar üretmek ve elde edilen ürünleri kanunda belirtilen esaslara göre pazarlamak,
ç) Birimlerin faaliyet alanlarına giren konularla ilgili mal ve hizmet üretmek, önceden Rektörlüğün onayı alınmak suretiyle ürün ve hizmetlerin pazarlanmasını ve değerlendirmesini yapmak, gerektiğinde teşhir ve satış yerleri açmak ve işletmek,
d) Faaliyet alanı çerçevesinde, fiziki kapasite oranında iş ve hizmet üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,
e) Üretilen ürünleri değerlendirmek, pazarlamak, Rektörün izni alınmak şartıyla bu ürünlerin pazarlaması, satışı için satış ve sergi yerleri açmak ve işletmek.
f) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılı donanım ve eğitim hizmetleri vermek,
g) Üniversite arazisinde hububat, meyve, sebze, fidan, çiçek vb. ürünler üretmek ve hayvancılık yapmak.
(2) İşletme; yukarıda belirtilen faaliyet alanları içerisinde öncelikli olarak eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamalara ilişkin hizmetleri yürütür.
             Yönetim organı
             MADDE 5 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı yürütme kuruluna devredebilir. İşletme Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir  muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. İşletme Müdürü yürütme kurulunun raportörlüğünü yapar.
             Harcama yetkilisi
             MADDE 6 –  İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.
            
            Sermaye limiti
             MADDE 7 –  İşletmenin sermaye limiti 8,00.-(sekiz)YTL’dir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 8 –  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 9 –  Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 10 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme: 2011-07-19 10:04:22
               

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                      Untitled Document